Izborna Skupština

Objavljeno 6. lipnja 2022.

NEZAVISNI SINDIKAT DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI-KANTONU   M  O  S  T  A  R

Temeljem članaka 55 i 56., Statuta Nezavisnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe u Hercegovačko-neretvanskoj županiji-kantonu,  s  a  z  i  v  a  m

          S K U P Š T I N U

           NEZAVISNOG SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I 

            NAMJEŠTENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U

        HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI-KANTONU

Za Skupštinu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d:

  1. Izbor radnih tijela
  2. Razmatranje i usvajanje:
    1. Izvješća o radu Malog vijeća i
    1. Financijskog izvješća
  3. Izbor članova Malog vijeća, Nadzornog odbora, Suda časti i predsjednika i tajnika Nezavisnog sindikata
  4. Razno

Skupština će se održati u  SRIJEDA, 08.06.2022. g., u zgradi Županijskog suda Mostar, u maloj sudnici (Ante Starčevića br.20.), s početkom u 18,00 sati.

                                                                                                     Predsjednik

                                                                                             Dalibor Alilović, v.r.