Poziv za Skupštinu

Objavljeno 23. svibnja 2017.

NEZAVISNI SINDIKAT DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI-KANTONU   M O S T A R

 

Temeljem članaka 55 i 56., Statuta Nezavisnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe u Hercegovačko-neretvanskoj županiji-kantonu, s a z i v a m

 

          S K U P Š T I N U

          NEZAVISNOG SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I

           NAMJEŠTENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U

       HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI-KANTONU

 

 

Za Skupštinu predlažem slijedeći

 

D n e v n i   r e d:

 

  1. Razmatranje i usvajanje:
    1. Izvješća o radu Malog vijeća i
    2. Financijskog izvješća
  2. Izmjene i dopune Pravilnika o upotrebi sindikalne članarine za ostvarivanje uposleničke solidarnosti.
  3. Reprezentativnost Sindikata
  4. Razno                                                                                                                                                                                                  Skupština će se održati u ČETVRTAK, 01.06.2017. g., u zgradi Skupštine HNŽ (Jakova Baruha Španca br. 2), a počet će u 18,00 sati.

Predsjednik

Sanja Kulaš, v.r.