Novi Pravilnik o uporabi sindikalne članarine

Objavljeno 9. lipnja 2017.

Temeljem članka 63. Statuta Nezavisnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, Skupština Nezavisnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe u Hercegovačko-neretvanskoj županiji na sjednici održanoj 01.06.2017. godine donijela je

 

PRAVILNIK

 

o uporabi sindikalne članarine za ostvarivanje zaposleničke solidarnosti

 

  1. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

U svrhu ostvarivanja svojih programskih ciljeva, ovim Pravilnikom uređuju se:

– ciljevi zaposleničke solidarnosti

– pravila i kriteriji za korištenje sredstava sindikalne članarine

– upravljanje i raspolaganje financijskim sredstvima i

– druga značajna pitanja.

Članak 2.

Cilj zaposleničke solidarnosti je pomoć članovima Sindikata u ublažavanju nastalih teškoća zbog bolesti i u drugim izvanrednim prilikama i radi osiguranja zaštite članova Sindikata pred poslodavcem.

Članak 3.

Sindikat sukladno svojim mogućnostima osigurava adekvatna novčana sredstva za pomoć u slučaju kada se ispune uvjeti iz ovog Pravilnika.

Članak 4.

Svaki član Sindikata ima pravo na dodjelu pomoći sukladno odredbama ovog Pravilnika. Nakon istupanja iz Sindikata, članu prestaju sva prava u svezi sa uporabom sredstava.

  1. UPRAVLJANJE SREDSTVIMA SINDIKATA I IZNOS POMOĆI

 

Članak 5.

Sredstvima Sindikata upravlja Malo vijeće.

Odluku o dodjeli novčanih sredstava donosi Malo vijeće.

 

Članak 6.

Sredstva solidarnosti mogu se dodijeliti članu Sindikata ili njegovom članu obitelji u slijedećim slučajevima:

  1. Jednokratna novčana pomoć:

u slučaju teške bolesti ili trajnog invaliditeta člana Sindikata u iznosu od 600,00 KM (člankom 12. Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće, „Narodne novine HNŽ“, broj 2/2005 od 05.04.2005. godine, precizirane su teške bolesti)

– bolničkog liječenja člana Sindikata zbog bolesti (najmanje 20 dana provedenih u bolnici ili najmanje 5 dana provedenih u bolnici i 25 dana bolovanja) u iznosu od 300,00 KM

– bolničkog liječenja nezaposlenog člana obitelji ili člana obitelji koji je u mirovini (pored medicinske dokumentacije potrebna je potvrda Zavoda za zapošljavanje ili kopija čeka mirovine), zbog teške bolesti (najmanje 15 dana provedenih u bolnici) u iznosu od 200,00 KM

– snošenje dijela troškova pravne pomoći u slučaju radnog spora s poslodavcem (izuzimajući sporove zbog neisplaćenih plaća i ostalih primanja koja nemaju karakter plaće) ili zbog nepravednog otkaza u iznosu do dvije prosječne neto plaće u Županiji.

  1. Jednokratna novčana pomoć u slučaju smrti u iznosu od:

– 400,00 KM člana Sindikata

– 200,00 KM člana obitelji člana Sindikata (supružnik, roditelji i djeca).

– 100,00 KM drugi članovi obitelji s kojima živi u zajedničkom domaćinstvu (roditelji bračnog druga).

  1. Jednokratna novčana pomoć članu Sindikata u iznosu od 400,00 KM u slučaju rođenja djeteta.
  2. Jednokratna novčana pomoć u iznosu 600,00 KM u slučaju odlaska u mirovinu za člana Sindikata koji je učlanjen najmanje 5 godina.

 

Članak 7.

Ukoliko su u sindikat učlanjena dva ili više člana obitelji, pravo na jednokratnu pomoć ostvaruje jedan član sindikata.

Jednokratna novčana pomoć odobrava se članu jednom godišnje, po istom osnovu.

Članak 8.

Zahtjev za dodjelu pomoći član Sindikata upućuje Malom vijeću.

Zahtjev mora biti obrazložen i potkrijepljen odgovarajućom dokumentacijom.

Članak 9.

Zahtjev za dodjelu pomoći može se podnijeti u roku od tri mjeseca od nastupanja stanja ili događaja na koji se zahtjev odnosi.

Podnositelj zahtjeva odgovara za točnost i istinitost podataka navedenih u zahtjevu i popratnoj dokumentaciji.

Članak 10.

Uz zahtjev iz članka 8. ovog Pravilnika podnositelj mora dostaviti svu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuje opravdanost svog zahtjeva, a naročito:

– preslik medicinske dokumentacije

– izvadak iz matične knjige umrlih

– izvadak iz matične knjige rođenih

– izvješće – preslik izvješća liječničkog povjerenstva o neprekidnom bolovanju

– rješenje o prestanku radnog odnosa radi odlaska u mirovinu

– drugu dokumentaciju kojom je moguće dokazati postojanje uvjeta za ostvarivanje prava na pomoć.

 

 

Članak 11.

Odobrena sredstva članu Sindikata uplaćuju se na tekući račun.

Članak 12.

Zahtjevi za jednokratnu novčanu pomoći isplaćivat će se sukladno prilivu sredstava za određeni mjesec.

Članak 13.

Protiv Odluke Malog vijeća podnositelj zahtjeva može uložiti žalbu Nadzornom odboru Sindikata.

Žalba se podnosi u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja Odluke Malog vijeća.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 14.

Izmjene i dopune Pravilnika vrše se na način i po postupku za njegovo donošenje.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana donošenja.

 

 

 

Broj: 01-40/2017-III

Mostar, 01.06.2017. godine

             Predsjednik

 

Sanja Kulaš, v.r.