Nacrt Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti HNŽ-K

Objavljeno 8. veljače 2013.

 NACRT

ZAKON O PLAĆAMA I NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

 

 

POGLAVLJE I. – TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

(Predmet Zakona)

Ovim Zakonom uređuju se plaće i naknade izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Hercegovačko-neretvanske županije (u daljem tekstu: Županija), pravobranitelja i zamjenika pravobranitelja Županije i državnih službenika i namještenika u organima državne službe Županije (u daljem tekstu: organ državne službe), kao i državnih službenika i namještenika koji taj status imaju u stručnim i drugim službama organa zakonodavne vlasti, organa izvršne vlasti, te organima sudbene vlasti, tužiteljstvu i pravobraniteljstvu, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

 

Članak 2.

(Definicije pojmova korištenih u Zakonu)

(1) Pojmovi korišteni u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje:

a) „izabrani dužnosnici“, u smislu ovog Zakona, su članovi Skupštine Županije (u daljnjem tekstu: zastupnici);

b) „nositelji izvršnih funkcija“, u smislu ovog Zakona, su:

      1. predsjednik Vlade Županije;

      2. članovi Vlade Županije;

c) „savjetnicima“, u smislu ovog Zakona, smatraju se savjetnici  predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Županije i nositelja izvršnih funkcija;

d) „organ državne službe“, u smislu ovog Zakona, predstavljaju županijska ministarstva, županijske uprave i županijske upravne organizacije.  

e) „radno mjesto“ je pozicija utvrđena aktom o unutarnjoj organizaciji organa državne službe na koju se postavlja državni službenik ili namještenik za vršenje poslova utvrđenih za to radno mjesto;

f) „platni razred“ predstavlja razvrstavanje radnih mjesta utvrđenih u aktu o unutarnjoj organizaciji organa državne službe u određene pozicije radi utvrđivanja iznosa osnovne plaće državnog službenika i namještenika;

h) „koeficijent“ predstavlja brojčanu vrijednost koja se iskazuje arapskim brojevima za svaku poziciju radnog mjesta koje su razvrstane u platne razrede organa državne službe i služi za utvrđivanje visine osnovne plaće;

i) „osnovica za obračun plaće“ predstavlja novčani iznos u konvertibilnim markama (u daljnjem tekstu: KM) koji se koristi za određivanje osnovne plaće;

 

Članak 3.

(Načela za utvrđivanje visine plaće)

(1) Pri određivanju iznosa plaća i naknada za uposlene u organima vlasti Županije poštivat će se sljedeća načela:

a) Ista plaća za isto radno mjesto: prema ovom načelu uposleni u organima vlasti, koji obavljaju poslove istog radnog mjesta odnosno iste ili slične poslove imaju pravo na istu osnovnu plaću po vrsti i stupnju stručne spreme;

b) Transparentnost: sukladno ovom načelu, prilikom raspisivanja javnih natječaja i oglasa za popunjavanje radnih mjesta obvezno se objavljuje podatak o pripadajućoj temeljnoj neto plaći za oglašena radna mjesta;

c) Fiskalna odgovornost: sukladno ovom načelu, vodeći računa o nesmetanom funkcioniranju organa vlasti  Županije, Vlada Županije će za korisnike Proračuna koje tretira ovaj Zakona utvrditi jedinstveni isplatni koeficijent za obračun plaće u određenom postotku za fiskalnu godinu ukoliko to zahtijeva održavanje makroekonomske stabilnosti sukladno Zakonu o proračunima  u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Članak 4.

(Proračunsko osiguranje sredstava za plaće i naknade)

Financijska sredstva za plaće i naknade i druga primanja izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika organa državne službe, predviđena ovim Zakonom, planiraju se i osiguravaju u Proračunu Županije.

 

Članak 5.

(Osnovica za obračun plaće)

(1) Visina osnovice za obračun plaće utvrđuje se temeljem najniže neto satnice, dogovorene sa Sindikatom koji djeluje na području Županije, na način da se najniža neto satnica pomnoži sa fondom radnih sati u mjesecu.

(2) Osnovica za obračun plaća utvrđuje se prije donošenja Proračuna za narednu fiskalnu godinu, a primjenjuje se od 1.1. za narednu godinu.

(3) Osnovica iz stavka (1) i (2) ovog članka usklađivat će se sa odredbama Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine, te sa raspoloživim sredstvima predviđenim za ove namjene u Proračunu Županije.

(4) Za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada po ovom Zakonu primjenjivat će se koeficijent sukladno Zakonu o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Članak 6.

(Elementi za utvrđivanje temeljne plaće)

(1) Temeljna plaća se utvrđuje množenjem osnovice za plaću iz članka 5. ovog Zakona sa utvrđenim  koeficijentom platnog razreda i tako utvrđeni iznos uvećava  za 0,5 % za svaku započetu godinu mirovinskog staža izabranog dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika, a najviše do 20%.

(2) Temeljna plaća ne može biti manja od 70% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), prema posljednjem objavljenom statističkom podatku.

(3) U slučaju da množenjem utvrđene osnovice i pripadajućeg koeficijenta temeljna plaća iznosi manje od 70% od prosječne plaće u Federaciji, uposleniku će se isplatiti plaća u navedenom postotku.

(4) Osnovna plaća obračunava se i iskazuje mjesečno za puno radno vrijeme prema radnom mjestu i odgovarajućem platnom razredu.

(5) Ukoliko uposlenik radi sa nepunim radnim vremenom sukladno zakonu ili drugim propisima, temeljna plaća odredit će se razmjerno vremenu provedenom na radu.

(6) Puno radno vrijeme uposlenih je 40 sati tjedno.

 

 POGLAVLJE II. – PLAĆE I NAKNADE IZABRANIH DUŽNOSNIKA, NOSITELJA IZVRŠNIH FUNKCIJA, SAVJETNIKA U ORGANIMA ZAKONODAVNE I IZVRŠNE VLASTI ŽUPANIJE

 

Odjeljak A. Plaća

Članak 7.

(Vrijeme ostvarivanja prava na plaću)

(1) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici koji dužnost obavljaju profesionalno, imaju pravo na plaću.

(2) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici, ostvaruju pravo na plaću danom stupanja na dužnost, sukladno općim aktima zakonodavnog, odnosno izvršnog organa vlasti (u daljnjem tekstu: mjerodavni organ).

(3) Izabrani dužnosnici, pravo na plaću iz stavka (1) ovog članka, ostvaruju danom podnošenja zahtjeva za profesionalnim obavljanjem dužnosti uz ispunjenje uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih zakonom.

(4) Profesionalni zastupnici svoju dužnost obavljaju kroz rad na sjednicama Skupštine Županije, sjednicama radnih tijela kao i kroz druge aktivnosti vezane za zastupničku dužnost u sjedištu i izvan sjedišta Skupštine Županije.

(5) Pravo na obavljanje profesionalne dužnosti ne mogu ostvariti zastupnici koji su ostvarili pravo na mirovinu po bilo kom temelju ili su u momentu podnošenja zahtjeva u radnom odnosu.

(6) Nositelji izvršnih funkcija pravo na plaću iz stavka (1) ovog članka ostvaruju danom potvrđivanja izbora odnosno imenovanja u Skupštini Županije.

(7) Pravo na plaću iz stavka (1) ovog članka za izabrane dužnosnike utvrđuje tajnik Skupštine Županije, a za nositelje izvršnih funkcija tajnik Vlade Županije, o čemu se donosi rješenje.

(8) Savjetnici pravo na plaću iz stavka (1) ovoga članka ostvaruju danom postavljenja na položaj savjetnika.

Članak 8.

(Pravo izabranih dužnosnika na ime povećanih materijalnih troškova

u obavljanju svoje dužnosti)

(1) Izabrani dužnosnici imaju pravo na stalno mjesečno novčano primanje (paušal), na ime povećanih materijalnih troškova u obavljanju svoje dužnosti koje ne može biti veće od dvije osnovice iz članka 5. ovog Zakona.

(2) Visinu paušala iz stavka (1) ovog članka za izabrane dužnosnike utvrđuje Kolegij Skupštine Županije.

(3) Kolegij Skupštine može utvrditi niži iznos paušala, odnosno položajnog dodatka za zastupnike koji plaću ostvaruju temeljem profesionalnog obavljanja zastupničke dužnosti.

(4) Pravo iz stavka (1) ovoga članka, izabrani dužnosnici mogu ostvariti samo po jednom temelju, odnosno samo na jednoj razini zakonodavne vlasti.

(5) Iznos paušala za izabrane dužnosnike umanjuje se za 10% od visine paušala za svako odsustvovanje sa sjednice Skupštine. po bilo kojem osnovu, a evidenciju o izostancima vodi tajnik Skupštine Županije.

 Članak 9.

(Platni razredi i koeficijenti za izabrane dužnosnike, nositelje izvršnih funkcija, savjetnike, pravobranitelja i zamjenika pravobranitelja)

(1) Utvrđuju se sljedeći platni razredi i koeficijenti za plaće izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija, savjetnike, pravobranitelja i zamjenika pravobranitelja Županije:

 

 

Platni razred

 

Radno mjesto

 

Koeficijent

I

Predsjedavajući Skupštine i predsjednik Vlade HNŽ

9,80

II

Zamjenici predsjedavajućeg Skupštine;

9,50

III.

Ministri u Vladi HNŽ

9,30

IV

Predsjednici klubova naroda u Skupštini HNŽ

8,20

V

Predsjednici radnih tijela u Skupštini HNŽ

8,00

VI

Zastupnik u skupštini HNŽ

7,80

VII

Županijski pravobranitelj

7,60

VIII

Zamjenici županijskog pravobranitelja

7,00

IX.

Savjetnici

6,40

(2) Temeljna plaća iz stavka (1) ovog članka utvrđuje se prema članku 6. ovog Zakona.

 

Odjeljak B. Naknade

Članak 10.

(Naknada plaće zbog bolesti ili povrede)

(1) Za prvih 42 dana odsutnosti s posla zbog bolesti ili povrede, izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije, savjetnik, ima pravo na naknadu plaće u visini plaće koju je ostvario za prethodni mjesec.

(2) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici imaju pravo na naknadu plaće u visini od 70% plaće koju su ostvarili za prethodni mjesec prije odsutnosti s posla zbog bolesti ili povrede, za odsutnost s posla duže od 42 dana, a najduže 12 mjeseci odnosno do kraja mandata.

(3) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici imaju pravo na naknadu plaće u punom iznosu koju su ostvarili za prethodni mjesec, ako je do odsutnosti s posla došlo iz razloga povrede na radu.

Članak 11.

(Naknada plaće nakon prestanka javne dužnosti)

(1) Izabrani dužnosnici i nositelji izvršnih funkcija nakon prestanka obavljanja javne funkcije, a do zasnivanja novog radnog ili ugovornog odnosa ili do ispunjavanja uvjeta za mirovinu, prema općim propisima, imaju pravo na naknadu plaće, koju su ostvarivali dok su obavljali javnu funkciju, u trajanju od 12 mjeseci.

(2) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija koji se, sukladno zakonu vrate na isto ili slično radno mjesto sa kojeg su izabrani, odnosno imenovani na javnu funkciju, nemaju pravo na naknadu plaće iz stavka (1) ovog članka.

 

Članak 12.

(Naknada za troškove ishrane – topli obrok)

(1) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici, sa izuzetkom osoba koje ne ostvaruju plaću temeljem zastupničke dužnosti (neprofesionalac), imaju pravo na naknadu troškova ishrane (topli obrok) u visini od 1% prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u Federaciji prema posljednjem objavljenom statističkom podatku.

(2) Naknada iz stavka (1) ovog članka neće se obračunavati za vrijeme odsutnosti s posla po bilo kojem temelju (službeni put, bolovanje, godišnji odmor, plaćeno i neplaćeno odsustvo i sl.).

Članak 13.

(Naknada za godišnji odmor i plaćeni dopust)

Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici, sa izuzetkom osoba koje ne ostvaruju plaću temeljem zastupničke dužnosti (neprofesionalci), imaju pravo na naknadu za vrijeme godišnjih odmora (regres), u visini 50% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji po zadnjem objavljenom statističkom podatku i naknadu za plaćeni dopust u ukupnoj dužini do 30 dana u visini svoje neto plaće iz prethodnog mjeseca.

 

Članak 14.

(Naknada za slučaj smrti, teške bolesti i invalidnosti)

Naknada za slučaj smrti, teške bolesti i invalidnosti izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici, ostvaruju na način i pod uvjetima utvrđenim člankom 37. i 38. ovoga Zakona.

 

Članak 15.

(Otpremnina)

Izabrani dužnosnik, nositelj izvršne funkcije i savjetnik, imaju pravo na isplatu otpremnine prilikom odlaska u mirovinu u iznosu od pet njegovih neto prosječnih plaća isplaćenih u prethodnih pet mjeseci.

 

Članak 16.

(Naknada troškova za službeno putovanje)

(1) Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici, upućeni na službeno putovanje imaju pravo na naknadu troškova dnevnice, noćenja, prijevoza i ostalih izdataka nastalih u svezi sa službenim putovanjem.

(2) Službenim putovanjem, u smislu ovog Zakona, smatra se obavljanje službenih poslova izvan Županije.

(3) Visina dnevnice i drugih troškova službenog putovanja i način njihovog obračuna uređuje se aktom Vlade Županije na isti način i u istoj visini kao za državne službenike i namještenike u Županiji.

Članak 17.

(Naknada za rad u povjerenstvima)

(1) Za rad u povjerenstvima i odborima koji se utemeljuju odlukom Skupštine Županije, te Kolegija Skupštine Županije, pripada naknada.

(2) Visinu naknade, pravo na njeno stjecanje, odnosno prestanak tog prava, utvrdit će posebnim aktom Kolegij Skupštine Županije.

(3) Isplata naknada vrši se mjesečno za prethodni mjesec.

(4) Pravo iz stavka (1) ovog članka ne može ostvariti izabrani dužnosnik koji je svoju dužnost profesionalizirao.

 

Članak 18.

(Naknade županijskom pravobranitelju i zamjeniku pravobranitelja)

Naknade i druga prava koja nemaju karakter plaća, županijski pravobranitelj i zamjenici pravobranitelja, ostvaruju na način i pod uvjetima propisanim za državne službenike.

 

 

POGLAVLJE III. PLAĆE I NAKNADE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

 

Odjeljak A. Temeljna plaća

Članak 19.

(Određivanje plaće prema radnom mjestu)

Državni službenik i namještenik u organu državne službe ima pravo na plaću koja odgovara radnom mjestu na koje je državni službenik, odnosno namještenik postavljen.

 

Članak 20.

(Bruto i neto plaća)

(1) Plaća državnog službenika i namještenika utvrđuje se u bruto i neto iznosu.

(2) Plaća u bruto iznosu obuhvaća neto plaću, poreze i doprinose.

(3) Vlada Županije će svojim aktom propisati obrazac, izgled liste i način prikaza obračuna plaće.

Članak 21.

(Platni razredi i koeficijenti za državne službenike)

(1) Utvrđuju se sljedeći platni razredi i koeficijenti za plaće za državne službenike:

 

Platni razred

 

Radno mjesto

 

Koeficijent

 

I.

– tajnik Skupštine Županije;

– tajnik Vlade Županije;

 

6,50

 

 

 

II.

– rukovoditelj samostalne 

   županijske uprave i samostalne 

   županijske upravne organizacije;

– rukovoditelj ureda

  predsjedavajućeg županijske 

  Skupštine;

– rukovoditelj Ureda za

  zakonodavstvo Vlade;

– rukovoditelj Ureda

  predsjednika Vlade.

– rukovoditelj Ureda za reviziju

– tajnik županijskog organa  

  uprave; 

– tajnik suda i arhivar (tajnik)

  županijskog tužiteljstva;

 

 

 

 

 

 

6,20

 

 

III.

– pomoćnik županijskog organa 

  uprave;

– tajnik županijske uprave i  županijske upravne organizacije

  – rukovoditelj županijskog

  organa uprave i županijske

  upravne organizacije koji se

  nalaze u sastavu županijskog

  ministarstva; 

– pomoćnik rukovoditelja

  županijske upravne  

  organizacije;

– pomoćnik tajnika Skupštine,

  tajnika Vlade, rukovoditelja

  Ureda za zakonodavstvo Vlade

  HNŽ i rukovoditelja Ureda

  predsjednika Vlade;

– glavni županijski inspektor.

– interni revizor

 

 

5,70

 

 

 

 

 

 

IV.

 

 

 

 

 

 

 

5,20

 

 

 

V.

– tajnik županijske uprave i

  upravne organizacije u sastavu

  županijskog ministarstva;

– pomoćnik rukovoditelja

  županijskog organa uprave i

  županijske upravne

  organizacije u sastavu

  županijskog ministarstva;

– rukovoditelj registra gospodarskih društava i rukovoditelj zemljišno-knjižnog ureda;

 

 

4,85

 

 

 

 

VI.

– šef ureda rukovoditelja

  županijskog organa državne

  službe i upravne organizacije

  kojim ne rukovodi rukovodeći

  državni službenik;

– rukovoditelj temeljne

  organizacijske jedinice kojom   

  ne rukovodi rukovodeći državni

  službenik;

 

 

 

 

4,60

 

VII.

– šef unutarnje organizacijske

  jedinice;

 

4,50

VIII.

– županijski inspektor;

4,30

IX.

– stručni savjetnik;

4,10

X.

– viši stručni suradnik;

3,90

XI.

– stručni suradnik;

3,70

 

(2) Temeljna plaća iz stavka (1) ovog članka utvrđuje se prema članku 6. ovog Zakona.

 

 Članak 22.

(Platni razredi i koeficijenti za namještenike)

 

(1) Utvrđuju se sljedeći platni razredi i koeficijenti za plaće za namještenike:

 

Platni razred

 

Radno mjesto

 

Koeficijent

 

I

– šef unutarnje organizacione

  jedinice (VŠS)

 

3,20

II

– viši samostalni referent (VŠS)

3,10

III

– samostalni referent (VŠS)

3,00

 

IV

– šef unutarnje organizacione

  jedinice (SSS)

 

2,80

 

V

– viši referent (SSS) i VKV

  radnik

 

2,70

 

VI

– referent (SSS) i KV radnik III i

  IV stupnja

 

2,60

 

VII

– pomoćni radnik i

  nekvalificirani radnik (NK

  radnik)

 

1,85

 

(2) Temeljna plaća iz stavka (1) ovog članka utvrđuje se prema članku 6. ovog Zakona.

 

Odjeljak B. Plaće za vježbenike i naknada za volontere

 

Članak 23.

(Visina plaće za vježbenike)

(1) Plaća vježbenika visoke, više i srednje stručne spreme u organu državne služe utvrđuje se u iznosu, i to:

a) za visoku školsku spremu u iznosu od 80% od početne temeljne plaće utvrđene za radno mjesto stručnog suradnika:

b) za višu školsku spremu u iznosu od 80% od početne temeljne plaće utvrđene za radno mjesto samostalnog referenta;

c) za srednju stručnu spremu u iznosu od 80% od početne temeljne plaće utvrđene za radno mjesto referenta.

(2) Početna temeljna plaća iz stavka (1) ovog članka predstavlja samo iznos plaće bez dijela plaće temeljem mirovinskog staža.

 

Članak 24.

(Visina naknade za volontere)

(1) Volonteri visoke, više i srednje školske spreme u organu državne službe imaju pravo na naknadu, i to:

a) za visoku školsku spremu u iznosu od 35% od početne temeljne plaće utvrđene za radno mjesto stručnog suradnika;

b) za višu školsku spremu u iznosu od 35% od početne temeljne plaće utvrđene za radno mjesto samostalnog referenta;

c) za srednju stručnu spremu u iznosu od 35% od početne temeljne plaće utvrđene za radno mjesto referenta.

(2) Visina naknade iz stavka (1) ovog članka određuje se od temeljne plaće odgovarajuće školske spreme.

 

Odjeljak C. Dodaci na plaću

 

Članak 25.

(Vrste dodataka na plaću)

(1) Državni službenik i namještenik ima pravo na dodatke na plaću koji su utvrđeni u odredbama članka 26. do 28. ovog Zakona.

(2) Dodaci na plaću iz stavka (1) ovog članka čine sastavni dio temeljne plaće.

 

Članak 26.

(Dodatak na plaću temeljem posebnih uvjeta rada)

(1) Dodatak na plaću temeljem posebnih uvjeta rada iznosi:

a) za inspektore, glavne inspektore i ravnatelje inspekcijskih tijela od 20% do 30% od temeljne plaće;

b) za vatrogasce u iznosu do 30% od temeljne plaće;

c) za ostale poslove koji se vrše pod posebnim uvjetima određenim posebnim zakonom dodatak na plaću se može odrediti od 10% do 20%.

(2) Poseban dodatak iz stavka (1) ovog članka obračunava se na temeljnu plaću bez dijela plaće temeljem radnog staža i čini sastavni dio plaće.

(3) Visina dodatka na plaću temeljem posebnih uvjeta rada iz stavka (1) ovog članka utvrđuje se u pravilniku o plaćama i naknadama organa državne službe, sukladno kriterijima utvrđenim u Kolektivnom ugovoru.

Članak 27.

(Dodatak na plaću temeljem znanstvenih zvanja)

(1) Rukovoditelji organa uprave će u svojim pravilnicima o plaćama i naknadama predvidjeti dodatke na plaću državnim službenicima koji imaju znanstvene stupnjeve doktora ili magistra znanosti i to samo ako izvršavanje poslova zahtijeva takve kvalifikacije, i to:

a) za magistre znanosti do 5%;

b) za doktore znanosti od 5% do 10%.

(2) Dodaci na plaću iz stavka (1) ovog članka čine sastavni dio temeljne plaće.

 

Članak 28.

(Naknada za prekovremeni rad, rad u neradne dane,

noćni rad i rad u dane državnih praznika)

(1) U slučaju prekovremenog rada, rada u neradne dane, noćnog rada ili rada u dane državnih praznika, državni službenik i namještenik ima pravo na naknadu temeljne plaće, razmjerno vremenu trajanja tog rada, uvećanom za postotak utvrđen Kolektivnim ugovorom.

(2) Visina naknade i uvjeti za ostvarivanje naknade utvrdit će se aktom Vlade Županije.

(3) Obračun naknade iz stavka (1) ovog članka vrši se od temeljne plaće bez dijela plaće temeljem mirovinskog staža.

(4) Naknada iz ovog članka čini sastavni dio plaće.

 

Odjeljak D. naknade

 

Članak 29.

(Vrste naknada)

Državni službenik i namještenik ima pravo na naknade utvrđene u odredbama članka 31. do članka 41. ovog Zakona.

 

 

Članak 30.

(Plaćeni dopust)

Državni službenik i namještenik ima pravo na plaćeni dopust u slučajevima utvrđenim Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom, u ukupnoj dužini do 30 dana, u visini svoje neto plaće iz prethodnog mjeseca.

Članak 31.

(Naknada za ishranu tijekom rada)

Državni službenik i namještenik ima pravo na novčanu naknadu za ishranu tijekom rada (topli obrok), u visini od 1% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji po zadnjem statističkom podatku.

 

Članak 32.

(Regres za godišnji odmor)

(1) Državni službenik i namještenik ima pravo na naknadu na ime regresa za korištenje godišnjeg odmora u visini 50% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji po zadnjem objavljenom statističkom podatku.

(2) Pravo na regres iz stavka (1) ovog  članka ima svaki državni službenik i namještenik koji tijekom tekuće kalendarske godine ima pravo na godišnji odmor.

 

Članak 33.

( Naknada za bolovanje)

(1) Državni službenik i namještenik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanje) do 42 kalendarska dana u visini njegove neto plaće isplaćene za prethodni mjesec.

(2) Naknada plaće za bolovanje preko 42 dana iz stavka (1) ovog članka ostvaruje se po propisu Županije kojim se uređuje naknada za bolovanje, s tim da razliku do pune plaće isplaćuje organ državne službe Županije u kojem se državni službenik ili namještenik nalazi u radnom odnosu.

 

Članak 34.

(Naknada za porodiljski dopust)

Državni službenik i namještenik za vrijeme porodiljskog dopusta ima pravo na naknadu plaće prema propisima Županije kojim se uređuje ova oblast, prema mjestu uplate doprinosa, s tim da razliku do visine pune plaće uplaćuje organ državne službe u kojem se taj državni službenik ili namještenik nalazi u radnom odnosu.

 

Članak 35.

(Naknada za službeno putovanje)

(1) Državni službenik i namještenik imaju pravo na naknadu za troškove službenog putovanja van područja Županije, a na cijelom području Bosne i Hercegovine, kao i za putovanja u inozemstvo, na koje se upućuju za izvršenje službenog zadatka.

(2) Visinu i način ostvarivanja naknade iz stavka (1) ovog članka utvrđuje aktom Vlada Županije sukladno Kolektivnom ugovoru.

 

Članak 36.

(Naknada za prijevoz na posao i s posla)

(1) Državnom službeniku i namješteniku kome nije organiziran službeni prijevoz na posao i s posla, a čije je mjesto stanovanja od mjesta rada udaljeno najmanje 2 km, pripada naknada za troškove prijevoza u visini mjesečne karte gradskog, prigradskog i međugradskog prometa.

(2) U međugradski promet spadaju mjesta koja su udaljena od mjesta rada do 70 km.

 

Članak 37.

 (Naknada za slučaj povrede na radu, teške bolesti i invalidnosti)

U slučaju povrede na radu, teške bolesti ili invalidnosti državnog službenika ili namještenika ili člana njegove uže obitelji, sukladno posebnom propisu, isplaćuje se jednokratna novčana pomoć u visini od najmanje dvije prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji prema zadnjem objavljenom statističkom podatku.

 

Članak 38.

(Naknada za slučaj smrti i pravo na osiguranje od posljedica nesretnog slučaja)

(1) U slučaju smrti državnog službenika, odnosno namještenika njegovoj užoj obitelji se isplaćuju troškovi sahrane u visini od četiri prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji prema zadnjem objavljenom statističkom podatku.

(2) Članom uže obitelji državnog službenika ili namještenika, u smislu stavka (1) ovog članka smatraju se bračni i vanbračni drug ako žive u zajedničkom domaćinstvu, dijete (bračno, vanbračno, usvojeno, pastorče i dijete bez roditelja uzeto na izdržavanje do 18 godina odnosno do 26 godina starosti ako se nalaze na redovnom školovanju i nisu u radnom odnosu, a djeca nesposobna za rad bez obzira na starosnu dob), roditelji (otac, majka, očuh, maćeha i usvojitelji) pod uvjetom da žive u zajedničkom domaćinstvu sa državnim službenikom i namještenikom, braća i sestre bez roditelja do 18 odnosno 26 godina ako se nalaze na redovnom školovanju i nemaju drugih prihoda već ih korisnik naknade stvarno izdržava ili je obveza njihovog uzdržavanja zakonom utvrđena, a ako su nesposobni za rad, bez obzira na starosnu dob, pod uvjetom da s njima živi u zajedničkom domaćinstvu i unučad ako nemaju roditelja i žive u zajedničkom domaćinstvu s državnim službenikom ili namještenikom.

(3) Naknada iz stavka (1) ovog članka isplaćuje se i u slučaju smrti člana uže obitelji državnog službenika ili namještenika.

(4) Ukoliko u organu državne službe istog nivoa vlasti rade dva ili više članova obitelji, troškovi sahrane iz stavka (1) ovog članka se isplaćuju samo jednom uposlenom članu obitelji.

(5) Državni službenik i namještenik ima pravo na osiguranje od posljedica nesretnog slučaja sa uključenim rizikom od prirodne smrti za vrijeme trajanja radnog odnosa u organima državne službe.

(6) Visina osiguranja po ovom temelju određuje se prema polici osiguranja od posljedica nesretnog slučaja odnosno polici osiguranja od prirodne smrti.

(7) Ugovor o osiguranju sa odgovarajućom osiguravajućom kućom zaključuje rukovoditelj organa uprave za sve državne službenike i namještenike uposlene u tom organu sukladno Kolektivnom ugovoru.

 

Članak 39.

(Otpremnina)

Državni službenik i namještenik ima pravo na otpremninu pri odlasku u mirovinu u visini svojih pet ostvarenih prosječnih neto plaća isplaćenih u prethodnih pet mjeseci.

 

 

Članak 40.

(Naknada u slučaju prekobrojnosti)

U slučaju prestanka radnog odnosa državnog službenika odnosno namještenika zbog prekobrojnosti, taj državni službenik odnosno namještenik ima pravo na naknadu u iznosu i to:

a) za radni staž do 10 godina naknada iznosi tri neto plaće državnog službenika odnosno namještenika;

b) za radni staž od 11 do 30 godina naknada iznosi šest neto plaća državnog službenika odnosno namještenika;

c) za radni staž preko 30 godina naknada iznosi deset neto plaća državnog službenika odnosno namještenika.

 

Članak 41.

(Naknada za rad u povjerenstvima)

(1) Za rad u povjerenstvima koja se formiraju temeljem rješenja Vlade Županije odnosno rukovoditelja organa uprave, pripada naknada za rad u povjerenstvima.

(2) Visinu naknade, pravo na njeno stjecanje odnosno prestanak tog prava za poslove u povjerenstvu, svojim aktom utvrđuje Vlada Županije, odnosno rukovoditelj organa državne službe, za svako pojedinačno povjerenstvo.

(3) Naknade za rad u povjerenstvima iz stavka (1) ovog članka, a koja se financiraju od uplata fizičkih ili pravnih osoba, ne ulaze u ograničenje iz stavka (1) ovog članka.

 

 

Odjeljak E. Obračun i isplata plaće

 

Članak 42.

(Način obračuna i isplate plaće)

(1) Plaća se obračunava za jedan mjesec unatrag, a isplaćuje za prethodni mjesec sukladno Zakonu o radu i Zakonu o izvršavanju Proračuna Županije.

(2) Plaća iz stavka (1) ovog članka utvrđuje se rješenjem koje donosi rukovoditelj organa državne službe, a sadrži: osobne podatke državnog službenika i namještenika, radno mjesto na koje je postavljen, platni razred i sve elemente koji su uzeti u obzir za utvrđivanje visine plaće.

(3) Podaci o plaćama državnih službenika i namještenika su javni.

(4) Sve izmjene u visini plaće vrše se rješenjem kojeg donosi rukovoditelj organa državne službe.

Članak 43.

(Propis o uvjetima i postupku ostvarivanja naknada)

Postupak ostvarivanja prava na naknade i visinu tih naknada sukladno tim zakonskim odredbama, utvrđuje Vlada Županije na prijedlog županijskog Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave i konsultacija sa Sindikatom.

 

Članak 44.

(Donošenje pravilnika o plaćama i naknadama)

(1) Rukovoditelj organa državne službe dužan je donijeti pravilnik o plaćama i

naknadama sukladno odredbama ovog Zakona i pravilnikom o unutarnjoj organizaciji organa državne službe kao i propisom Vlade Županije iz članka 43. ovog Zakona.

(2) Pravilnik iz stavka (1) ovog članka donosi se uz pribavljeno mišljenje županijskog Ministarstva financija.

Članak 45.

(Prava na naknade ostalih kategorija iz ovog Zakona)

Prava na pojedine naknade utvrđene za državne službenike i namještenike, koje nisu posebno propisane u odgovarajućim poglavljima ostalih kategorija uposlenih u organima vlasti Županije iz ovog Zakona, ostvaruju se na način i pod uvjetima kako su propisane za državne službenike i namještenike u županijskim organima državne službe.

 

POGLAVLJE IV. – NADZOR NAD PRIMJENOM OVOG ZAKONA

 

Članak 46.

(Organi mjerodavni za vršenje nadzora)

Nadzor nad primjenom ovog Zakona vrši županijsko Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave i županijsko Ministarstvo financija, svatko u okviru svojih mjerodavnosti.

 

Članak 47.

(Obveze Ministarstva financija Županije)

Ukoliko rukovoditelj organa državne službe ne postupi po mišljenju Ministarstva financija županije iz članka 44. stavak (2) ovog Zakona, Ministarstvo financija će, pored ovlasti iz članka 48. Zakona, o tome obavijestiti Vladu Županije i neće izvršiti isplate po odredbama Pravilnika o plaćama i naknadama koje su suprotne odredbama ovog Zakona.

 

POGLAVLJE V.  – KAZNENE ODREDBE

 

Članak 48.

(Prekršaji rukovoditelja organa državne službe)

 

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500KM do 2.000 KM kaznit će se za prekršaj rukovoditelj organa državne službe:

a) ako ne odredi plaću za radno mjesto na koje je državni službenik, odnosno namještenik postavljen (članak 6. ovog Zakona),

b) ako odredi dodatak na plaću temeljem uvjeta rada suprotno odredbama članka 26. ovog Zakona,

c) ako ne donese rješenje o plaći ili rješenje o promjeni visine plaće (članak 42. ovog Zakona),

d) ako odredi naknade suprotno članku 31. do 41. ovog Zakona,

e) ako ne donese pravilnik o plaćama i naknadama (članak 44. ovog Zakona).

 

POGLAVLJE VI.  – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 49.

(Početak primjene odredaba članaka 31. i 32. Zakona)

Odredbe članaka 31. i 32. ovog Zakona počet će se primjenjivati narednog mjeseca od dana potpisivanja izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojim su regulirane ove naknade ili potpisivanjem posebnog Granskog kolektivnog ugovora između Vlade Županije i Sindikata koji djeluju na području Županije.

Članak 50.

(Rok za donošenje podzakonskih propisa)

Vlada Županije dužna je pod zakonske propise utvrđene ovim Zakonom donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

 

Članak 51.

(Rok za donošenje pravilnika o plaćama i naknadama)

Organi državne službe Županije dužni su svoje pravilnike o plaćama i naknadama donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu propisa iz članka 43. ovog Zakona.

 

Članak 52.

(Prestanak primjene odredbi drugih propisa)

(1) Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje primjena:

a) Zakon o pravima izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti HNŽ („Narodne novine HNŽ“ broj: 9/07 i 1/08);

b) Uredba o visini položajnog dodatka nositelja izvršnih funkcija u institucijama vlasti HNŽ („Narodne novine HNŽ“ broj: 10/07);

c) Odredbe Zakona o javnom pravobraniteljstvu HNŽ koje se odnose na plaće i naknade („Narodne novine HNŽ“ broj: 8/99, 3/04 i 11/08);

d) Odluka o utvrđivanju plaća županijskog javnog pravobranitelja i zamjenika županijskog javnog pravobranitelja u Županijskom javnom pravobraniteljstvu Mostar („Narodne novine HNŽ“ broj: 4/08 i 1/09);

e) Odluka o utvrđivanju osnovice, platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u organima državne službe HNŽ („Narodne novine HNŽ“ broj: 4/08, 5/08, 12/08 i 1/09);

f) Odluka o utvrđivanju osnovice, platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika u organima državne službe HNŽ („Narodne novine HNŽ“ broj: 4/08, 5/08 i 1/09).

g) Uredba o naknadama i drugim materijalnim pravima koje nemaju karakter plaće u HNŽ („Narodne novine HNŽ“ broj: 2/05, 10/07 i 9/08).

 

Članak 53.

(Primjena dosadašnjih propisa)

(1) Do donošenja propisa iz članka 16. i članka 35. ovog Zakona primjenjuju se dosadašnji propisi o dnevnicama i troškovima službenog putovanja.

(2) Do donošenja propisa iz članka 28. primjenjuju se dosadašnji propisi o naknadama za prekovremeni rad, rad u neradne dane, noćni rad i rad u dane državnih praznika.

(3) Do donošenja propisa iz članka 26. ovog Zakona, primjenjuju se dosadašnji propisi o dodatku na plaću temeljem posebnih uvjeta rada i naknada.

(4) Do donošenja propisa iz članka 17. i članka 41. ovog Zakona primjenjuju se dosadašnji propisi o naknadama za rad u povjerenstvu.

 

Članak 54.

(Ravnopravnost spolova)

Gramatička terminologija u ovom Zakonu podrazumijeva uključivanje oba spola.

 

Članak 55.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog (8) dana od dana objavljivanja u „Narodnim novinama HNŽ“.

 

 

 Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

V L A D A                                                                                                                       P R E D S J E D N I K

Broj:

Mostar,                                                                                                                Denis Lasić